אלגומייזר בע"מ

("החברה")

 

ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, וחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כי ביום חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 17:00, תתכנס במשרדי יועמ"ש החברה - דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות', ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 קומה 33, בני ברק, אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, אשר על סדר יומה אישור מינוי דירקטורית חיצונית ואישור תנאי העסקתה, הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 18 באפריל 2019.

אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום חמישי, 30 במאי 2019, באותו מקום ובאותה שעה.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הוא 25 באפריל 2019 ("המועד הקובע"). מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") וכן יפוי הכח המקורי שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו), יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

נוסח של כתב הצבעה והודעות עמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, ההצבעה של בעל מניות תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, בה יפרט את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום, כאשר על האישור להגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס באסיפה, קרי ביום 13 במאי 2019, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות העמדה, קרי ביום 17 במאי 2019.

לפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום, המניין החוקי, הרוב הדרוש ועיון במסמכים ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 18 באפריל 2019.

אלגומייזר בע"מ