top of page

אלגומייזר בע"מ

("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום ג', 12 במאי 2020, בשעה 12:00 במשרדי עוה"ד של החברה- מיתר עורכי דין, ברחוב אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן או באמצעות אמצעי תקשורת בהנחה וימשיכו לחול המגבלות על התכנסות לאור התפשטות מגפת הקורונה (להלן: "האסיפה"). החברה תפרסם עדכון בעניין ההתכנסות בסמוך למועד האסיפה באמצעות אתר המגנ"א.

למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ג' ה- 7 באפריל 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-037479) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "דוח זימון האסיפה")

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:

  1. דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2018 ושנת 2019;

  2. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו;

  3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) וקביעת שכרם;

  4. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר עמיחי חדד, וכן הענקה למר חדד, כחלק מתנאי כהונתו, של 100,000 אופציות שאינן רשומות למסחר;

  5. אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר יורם באומן, וכן הענקה למר באומן, כחלק מתנאי כהונתו, של 200,000 אופציות שאינן רשומות למסחר;

  6. הענקת 100,000 אופציות שאינן רשומות למסחר לאחד מבין הדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה מר ליאור עמית;

  7. לאשר הענקת מענק למר עמיחי חדד בגין עמידה ביעדים לשנת 2019, במסגרת תנאי כהונתו והעסקתו כסמנכ"ל הכספים של החברה;

  8. שינוי שם החברה ל: " גיקס אינוביישן בע"מ " ו- "Gix Innovation Ltd" באנגלית או כל שם דומה אחר אשר יאושר על ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר של שם דומה וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום ב' ה- 13 באפריל 2020.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עדכון אלגומייזר בע״מ מיום ה-5 במאי 2020:

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי האסיפה תיערך באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-'Zoom'. 
בלינק https://meitar.zoom.us/j/7352519729. לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר עמיחי חדד amihay@algomizer.com בצירוף אישור בעלות למועד הקובע .למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חל כל שינוי אחר בשאר פרטי דוח הזימון ובכלל זה במועד הקובע.

 

עדכון אלגומייזר בע״מ מיום ה-12 במאי 2020:

בהמשך להודעת החברה בדבר קיום אסיפה כללית ביום 12.5.2020, בשל העדר מניין חוקי האסיפה תדחה ליום 19.5.2020 בשעה 12:00.

בלינק https://meitar.zoom.us/j/93902966337 לקבלת קוד גישה יש לפנות ישירות למייל של מר עמיחי חדד amihay@algomizer.com

בצירוף אישור בעלות למועד הקובע .למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חל כל שינוי אחר בשאר פרטי דוח הזימון ובכלל זה במועד הקובע.

 

אלגומייזר בע"מ

bottom of page